Прописи

У свом пословању, ЈП "Стан" примењује све прописе и одлуке на основу којих обавља основну, поверене и друге делатности.

ГРАДСКЕ ОДЛУКЕ:

 • Одлука о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада ("Службени лист града Ужица бр. 12/13)
 • Одлука о утврђивању критеријума и начина плаћања трошкова за одржавање стамбених зграда у којима се налазе пословне просторије
 • Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама ("Службени лист града Ужица бр. 12/13
 • Одлука о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Ужица ("Сл. лист града Ужица" бр.37/14)
 • Одлука о снабдевању града водом
 • Одлука о градској канализацији
 • Одлука о условима и техничким нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова)
 • Одлука о снабдевању топлотном енергијом града Ужица
 • Одлука о ценама топлотне енергије
 • Одлука о одржавању чистоће
 • Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине
 • ЗАКОНИ И ПРОПИСИ:
 • Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016)
 • Закон о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/16)
 • Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09 /испр./, 64/10/одлука УС/, 24/11, 121/12, 42/2013 /одлука УСРС/98/13 /одлука УС/, 132/14 и 145/14), са пратећим подзаконским актима
 • Закон о јавној својини ("Сл.гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 /др. закон/, 108/16 и 113/17), са подзаконским актима
 • Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) са пратећим подзаконским актима
 • Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" број 88/11 и 104/16)
 • Закон о здравственом осигурању ("Сл.гласник РС" бр. 107/05, 109/05 /испр./, 57/11, 110/12 /oдлука УСРС/, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 /одлука УСРС/, 106/15 и 10/16 /др. закон)
 • Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС" бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13, 6/14, 57/14, 68/14 /др. закон/, 5/15, 112/15, 5/16 и 7/2017)
 • Закон о раду ("Сл. гласник РС" број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, i 75/14)
 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. гласник РС", br. 34/03, 64/04 /oдлука УСРС/, 84/04 /др. закон/, 85/05, 101/05 /др. закон/, 63/06 - oдлука УСРС/, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 i 142/14)
 • Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС" 54/09, 73/10,/ 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 /др. закон/ и 103/15)
 • Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС" број 68/15)
 • Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" број: 68/15 i 79/15 испр.)
 • Закон о централном регистру обавезног социјалног осигурања ("Сл.гласник РС", бр. 30/10, 44/14 /др. закон/ и 116/14)
 • Закон о рачуноводству ("Сл. гласник РС" бр. 62/13), са подзаконским актима
 • Meђународни рачуноводствени стандарди (MРС)
 • Meђународни стандарди финансијског извештавања (MСФИ)
 • Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 135/04)
 • Закон о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", br. 25/01, 80/02, 80/02 /др. закон/, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 /др. закон/, 142/14, 91/15 /аутентично тумачење/ и 112/15)
 • Закон о порезу на додатну вредност са пратећим подзаконским актима ("Сл. гласник РС" бр. 84/04, 86/04 /испр./, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14 /др. закон/, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16 i 7/17)
 • Закон о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/01, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/02 /одлука СУС/ и "Сл. гласник РС", бр. 80/02, 80/02 /др. закон/, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 /одлука УС/, 47/13 и 68/14 /др. закон/)
 • Закон о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" број: 129/07 и 83/14)
 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС" број: 80/02, 84/02 /испр./, 23/03 /испр./, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 /др. закон/, 62/06 /др. закон/, 63/06 /испр. др. закона/, 61/07, 20/09, 72/09 /др. закон/, 53/10, 101/11, 2/12 /испр./, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 /аутентично тумачење/, 112/15, 15/16 и 108/16)
 • Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" број 116/14)
 • Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" број 119/12, 68/15 i 113/17)
 • Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/15 и 106/2016 /аутентично тумачење/)
 • Закон о парничном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 72/11, 49/13 /одлука УСРС/, 74/2013 /одлука УСРС и 55/14)
 • Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 18/16)
 • Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања ("Сл. гласник РС", бр. 54/17)
 • Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15)
 • Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Сл. гласник РС" бр. 24/12, 48/15, 99/15 и 42/17 /незв.пречишћен текст редакције "Сл. гласника/)
 • Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС"бр. 27/14)
 • Преузмите документа:

  Закон о становању Закон о становању и одржавању зграда Закон о заштити животне средине
  Прописи
  Top