ЈП "СТАН" Ужице, Марије Маге Магазиновић 7
"Сервис" тел. 031/514-476, 031/514-696 Централа: 031/513-259 Тех.служба: 031/513-578
Деж.служба: 064/640-65-08 радним данима до 20h, викендом до 15h
КОНТАКТИРАЈТЕ НАС
 


Ваше мишљење о раду ЈП Стан:
Одлично (58%)
Врло добро (8%)
Лоше (33%)
Немам мишљење (2%)
   
 
 
УПИТ СТАЊА НА РАЧУНУ
Региструјте се
Шифра корисника
Изаберите годину:
 Почетна    О нама    Систем обједињене наплатe    Рачуни    Информација за кориснике    Новости    Контакт
Систем обједињене наплатe - Питања и одговори пошаљи страну пријатељу штампа
стране
 
Питања и одговори

Ко одређује цене?

Цену комуналних услуга одређује Скупштина града Ужица, а за остале услуге њихови даваоци у складу са уговором са корисницима услуга.


Који је рок за уплату?

Онај који је наведен на самој уплатници, као датум доспећа. По истеку тог рока ЈП "Стан" је у обавези да зарачунава камату, а у случају покретања поступка наплате преко јавног извршитеља наплаћују се и трошкови принудне наплате.


Како ЈП "Стан" врши обрачун?

Износи који се плаћају за комуналне услуге ЈП "Стан" распоређује на кориснике услуга на основу задужења даваоца сваке конкретне услуге, а обрачунавају се различито за различите услуге и то:

Површина простора помножена са ценом по квадратном метру даје накнаду за:

• за заштиту и унапређење животне средине  (површина за обрачун пореза на имовину)

• изношење смећа (површина за обрачун смећа).

• за услуге депоновања смећа (површина за обрачун смећа).

• за грејање (грејна површина). Накнада за грејање се плаћа сваког месеца, током целе године, за стамбени простор.

• Накнада за одржавање стамбених зграда -за станове у приватној својини/за друштвене садржана је у закупнини/. У оквиру ње, појединачне накнаде су:
- за одржавање лифтова,
- за одржавање заједничких делова зграде,
- за поправку крова,
- за одржавање фасада и
- за хитне интервенције.
Накнада се наплаћује само корисницима услуга/станарима који живе у зградама чије су стамбене заједнице са ЈП "Стан" закључиле уговор о одржавању заједничких делова зграде. Обрачунава се множењем површине простора са тренутно важећом ценом, до доношења акта надлежног органа града Ужица о висини износа за текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова стамбених и стамбено пословних зграда, као и сагласно овом акту, одлука скупштина стамбених заједница.

Пословни простор који се налази у зградама које имају склопљен уговор о одржавању плаћају ову накнаду увећано.

Остале услуге се обрачунавају:
• Закупнина станова. Производ површине стана и броја бодова који представљају укупан квалитет стана помножи се са коефицијентом који шестомесечно усклађује надлежни републички орган.

• Накнада за воду и канализацију. Обрачунава као производ утрошене воде по м3 и цене у динарима по м3.


Коме упутити рекламације на услуге?

Приговори на квалитет извршених услуга упућују се њиховом даваоцу непосредно или преко ЈП "Стан" - Одељења обједињене наплате. За услуге које се мере преко заједничких мерних инструмената (вода, заједничка електрична енергија) за више простора, приговор треба да подноси Скупштина станара.


Како пријавити промену података?

Подношењем доказа о власништву или праву на коришћење одређеног простора непосредно ЈП "Стан" ови подаци су одмах промењени за све услуге у систему. Исто се односи на податке о броју чланова домаћинства, с тим што ову промену мора да потврди и управник стамбене заједнице. Захтев за промену података који се тичу одређене услуге (нпр. површине за грејање) може се поднети непосредно даваоцу услуге или преко ЈП "Стан".

Свака промена података везана за простор мора бити пријављена у року од 8 дана од њеног настанка.


Како извршити рекламацију на сајту ЈП Стан?

Потребно је користите страну рачуни - рекламације. На тој страни попуните податке у форми која Вам је понуђена, из разлога да би имали адресу на коју ћемо Вам послати одговор.

Ако користите форму Контактирајте нас на почетној страни - молимо Вас да напишете и Вашу е-маил адресу или телефон, да бисмо могли да Вам одговоримо.

Хвала