ЈП "СТАН" Ужице, Марије Маге Магазиновић 7
"Сервис" тел. 031/514-476, 031/514-696 Централа: 031/513-259 Тех.служба: 031/513-578
Деж.служба: 064/640-65-08 радним данима до 20h, викендом до 15h
КОНТАКТИРАЈТЕ НАС
 


Ваше мишљење о раду ЈП Стан:
Одлично (57%)
Врло добро (8%)
Лоше (33%)
Немам мишљење (2%)
   
 
 
УПИТ СТАЊА НА РАЧУНУ
Региструјте се
Шифра корисника
Изаберите годину:
 Почетна    О нама    Систем обједињене наплатe    Рачуни    Информација за кориснике    Новости    Контакт
О нама - Делатности пошаљи страну пријатељу штампа
стране

 
  Делатности

Јавно предузеће ЈП "Стан" обавља следеће делатности:

• текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова стамбених и стамбено-пословних зграда, са пратећим пословима контроле и евиденције захтеваних и изведених радова,
• управљање комерцијалним непокретностима у јавној својини града Ужица (давање у закуп, санација, реконструкција, адаптација, текуће и инвестиционо одржавање пословног простора, гаража, гаражних боксова и гаражних места, у складу са посебним уговором
• Послови прибављања техничке и друге документације за изградњу, реконструкцију или адаптацију објеката,
• стручни надзор над извођењем радова на изградњи, реконструкцији, адаптацији и одржавању објеката у јавној својини чији је инвеститор град Ужице, у складу са посебним уговором, са пратећим пословима,
• утврђивање и старање о отклањању недостатака изведених радова у гарантном року,
• послови вођења и ажурирања евиденције станова и других посебних делова стамбених зграда које предузеће одржава,
• евидентирање промена у финансијском пословању предузећа и стамбених заједница, у складу са прописима и уговором о одржавању зграде,
• утврђивање и обрачун станарине, односно закупнине и трошкова одржавања стамбених зграда и станова и других потраживања предузећа,
• књиговодствени послови за стамбене заједнице, у складу са позитивним прописима и уговором о одржавању зграде,
• Комунална делатност обједињене наплате накнада за комуналне и друге услуге и накнаде јавних предузећша чији је оснивач град Ужице и других даваоца услуга увршћених у систем обједињене наплате (СОН),
Вођење, ажурирање и унапређење јединствене базе података корисника комуналних услуга,
• Прикупљање, обрада и уношење података у јединствену базу СОН-а,
• Обрачун месечних обавеза корисника комуналних и других услуга,
• Израда, обезбеђење штампања и достављање месечних рачуна кориснику услуге путем јединствене месечне уплатнице (јединствени рачун),
• Редовна наплата комуналних и других обавеза корисника услуге,
• Израда и достављање опомена за плаћање доспелих обавеза, одговора по рекламацијама и других аката кориснику услуге,
• Преношење наплаћених средстава даваоцу комуналне и друге услуге у СОН,
• Послови принудне наплате од корисника комуналних и осталих услуга, који су у систему обједињене наплате
• Остали стручни послови за потребе корисника Система обједињене наплате. nnn

ddddddd

Dimitrija Tucovića 93
Gradski trg
Dimitrija Tucovića