Делатности

Јавно предузеће ЈП "Стан" обавља следеће делатности:

 • текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова стамбених и стамбено-пословних зграда, са пратећим пословима контроле и евиденције захтеваних и изведених радова,
 • управљање комерцијалним непокретностима у јавној својини града Ужица (давање у закуп, санација, реконструкција, адаптација, текуће и инвестиционо одржавање пословног простора, гаража, гаражних боксова и гаражних места, у складу са посебним уговором
 • Послови прибављања техничке и друге документације за изградњу, реконструкцију или адаптацију објеката,
 • стручни надзор над извођењем радова на изградњи, реконструкцији, адаптацији и одржавању објеката у јавној својини чији је инвеститор град Ужице, у складу са посебним уговором, са пратећим пословима,
 • утврђивање и старање о отклањању недостатака изведених радова у гарантном року,
 • послови вођења и ажурирања евиденције станова и других посебних делова стамбених зграда које предузеће одржава,
 • евидентирање промена у финансијском пословању предузећа и стамбених заједница, у складу са прописима и уговором о одржавању зграде,
 • утврђивање и обрачун станарине, односно закупнине и трошкова одржавања стамбених зграда и станова и других потраживања предузећа,
 • књиговодствени послови за стамбене заједнице, у складу са позитивним прописима и уговором о одржавању зграде,
 • Комунална делатност обједињене наплате накнада за комуналне и друге услуге и накнаде јавних предузећша чији је оснивач град Ужице и других даваоца услуга увршћених у систем обједињене наплате (СОН),
 • Вођење, ажурирање и унапређење јединствене базе података корисника комуналних услуга, 
 • Прикупљање, обрада и уношење података у јединствену базу СОН-а,
 • Обрачун месечних обавеза корисника комуналних и других услуга,
 • Израда, обезбеђење штампања и достављање месечних рачуна кориснику услуге путем јединствене месечне уплатнице (јединствени рачун),
 • Редовна наплата комуналних и других обавеза корисника услуге,
 • Израда и достављање опомена за плаћање доспелих обавеза, одговора по рекламацијама и других аката кориснику услуге,
 • Преношење наплаћених средстава даваоцу комуналне и друге услуге у СОН,
 • Послови принудне наплате од корисника комуналних и осталих услуга, који су у систему обједињене наплате
 • Остали стручни послови за потребе корисника Система обједињене наплате.
Делатности
Top